DIGITAL GURU projektist

TAUSTAINFO

Vastavalt Oskuste/pädevuse, kvalifikatsioonide ja elukutsete Euroopa klassifikatsioonile (ESCO), on rühm töökohti, mida loetakse kui lihttöödeks.
Lihttööde ametid on jagatud järgmistesse kategooriatesse:
91 - Koristajad ja abilised
92 - Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse valdkonnas tegutsevad lihttöölised
93 - Mäe-, ehitus-, tootmis- ja transpordilihttöölised
94 - Toitlustuse abitöölised
95 - Tänaval jms kohtades teenuse osutajad
96 - Prügivedajad jms lihttöölised
Rohkem infot ametikategooriate kohta leiate ESCO kodulehelt.
Ajal, mil lihttöödega seotud valdkondade olulisus on suurenemas, kasvades 8% viimase 10 aasta jooksul ning eeldatavasti jätkub samas tempos, raporteerivad enamus EL riigid, et antud sektorites on tööjõu üleküllus. Eeldatakse, et vahemikus 2015 kuni 2025. aastal avaneb ligikaudu 11,8 miljonit selle valdkonna ametikohta, eelkõige just penisonile jäävate inimeste tõttu (CEDEFOP, 2018). 
Siiski, enamus lihttöölistest omavad madalat või keskmist  kvalifikatsiooni; üks peamisi murekohti on teatud oskuste suurenev mõju ametikohtadele tulevikus. DIGITAL GURU Konsortsium on uurinud seost lihttööliste ja nende vajaduste vahel. Jõuti järeldusele, et on vajadus pakkuda ettevõtetele digitaalse kirjaoskuse alaseid õppevahendeid, mis annaksid oma töötajatele võimaluse mitte saada kompetentseks ainult nende igapäevases töös, vaid ka parandada nende tööalast konkurentsivõimet ning suurendada võimalust saada uusi, kõrgema ametiga töökohti.   

EESMÄRGID

DIGITAL GURU projekti eesmärgid on: 
- Parandada tingimusi efektiivseks töökoha õpinguks, sh vabatahtliku kaasamist, ulatusliku kontakti, õppeaja tingimusi ning püsivaks ametlikuks ja mitteametlikuks võimaluseks oskuste omandamiseks ja arendamiseks 
- Parandada digitaalset kirjaoskust madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute seast 
- Laiendada madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute vajadustele vastavate kvaliteetsete õppimisvõimaluste pakkumist, et parandada nende kirjaoskust ja digipädevusi 
- Arendada töötajaid kõrgema kvalifikatsiooni suunas 
- Täiskasvanute kaasamine, kes ei osaleks muudes õppevormides 
- Madala kvalifikatsiooniga ametikohtadel olevate töötajate tööga rahulolu parandamine 
- Jõudmine inimesteni, kes tavaliselt ei tegele jätkuõppe või -koolitusega 
- Edendada hariduse ja kultuuri elukestvat õpet, et tõsta ühiseid väärtusi, eriti Euroopa kultuuripärandi aastal

SIHTRÜHMAD

Otsesed sihtrühmad: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, tööandjad ja personalijuhid, kes pakuvad tavaliselt õpet lihttöölistele. Sihtrühm saab koolituse, kuidas pakkuda digitaalseid oskuseid teisele sihtrühmale ehk madala kvalifikatsiooniga täiskasvanutele, kes töötavad lihttöölisena (vastavalt ESCO jaotusele).
Kaudsed sihtrühmad: Väheste digitaalsete teadmiste, oskustega töötajad ning huvirühmad, kes on seotud tööhõive ja kutseharidus valdkonnaga ning organisatsioonid, mis on seotud põhikutseala sektoriga.

UUENDUSLIKUS

DIGITAL GURU projekt: 
- Tutvustab uuenduslikku õppeviisi, st Digitaalset klassiruumi ja Veebikeskkonda tööandjatele ja personalijuhtidele, ning pakub neile õpi-tööriistasid, et koolitada lihttöid tegevaid töötajaid digitaalse kirjaoskuse alal.
- Soovitab kasutada tööriistakomplekti meetodina, mis aitaks lihttöödel töötavatel inimestel suurendada nende ametialast ja isiklikku arengut. 
- Eesmärk on aidata kaasa uusi võimalusi otsivate koolitajate kujundamisele, aidates neil saada digitaalse kirjaoskuse koolituse pakkujateks töötajatele, kes neid uusi oskusi teisiti ei omandaks. 
Search