Σχετικά με το έργο DIGITAL GURU

Υπόβαθρο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO), υπάρχει μια σειρά ομαδικών έργων που θεωρούνται ως "Στοιχειώδη Επαγγέλματα" (ΣΕ).
Τα επαγγέλματα της κύριας ομάδας των στοιχειωδών επαγγελμάτων ταξινομούνται στις ακόλουθες επιμέρους κύριες ομάδες:
91 - Καθαριστές και βοηθοί
92 - Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας
93 - Εργάτες στα ορυχεία, τις κατασκευές, τη μεταποίηση και τις μεταφορές
94 - Βοηθοί παρασκευής τροφίμων
95 - Εργαζόμενοι στον δρόμο και σε συναφείς πωλήσεις και υπηρεσίες
96 - Εργάτες απορριμμάτων και άλλοι εργάτες στοιχειώδους απασχόλησης
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες επαγγελμάτων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ESCO.
Ενώ οι σχετικοί με τα "Στοιχειώδη επαγγέλματα" τομείς εργασίας αυξάνουν τη ζήτηση προσωπικού - αύξηση 8% σε βάθος 10ετίας και αναμένεται να συνεχιστεί, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ αναφέρουν πλεόνασμα εργαζομένων στα "Στοιχειώδη επαγγέλματα". Αναμένεται ότι μεταξύ 2015 και 2025 περίπου 11,8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα εμφανιστούν στην ΕΕ, ειδικά λόγω συνταξιοδότησης (CEDEFOP, 2018). 
Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους εργαζομένους σε "Στοιχειώδη επαγγέλματα" κατέχουν προσόντα χαμηλού ή μεσαίου επιπέδου, ενώ ένα από τα κύρια ζητήματα στα "Στοιχειώδη επαγγέλματα" είναι ο αυξανόμενος αντίκτυπος ορισμένων δεξιοτήτων στο μέλλον των επαγγελμάτων αυτών. Η κοινοπραξία του σχεδίου DIGITAL GURU έχει μελετήσει το πλαίσιο των εργαζομένων σε στοιχειώδη επαγγέλματα και τις ανάγκες τους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να παρέχονται στις εταιρείες μαθησιακοί πόροι για τον ψηφιακό γραμματισμό, δίνοντας στους εργαζομένους τους την ευκαιρία όχι μόνο να γίνουν ανταγωνιστικοί στην καθεαυτού καθημερινή τους εργασία αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες, υψηλότερες θέσεις εργασίας. 

Στόχοι

Το έργο DIGITAL GURU στοχεύει: 
- Να βελτιώσει τις συνθήκες της αποτελεσματικής μάθησης στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής δέσμευσης, της εκτεταμένης επαφής, του χρόνου σπουδών και των διαρκών επίσημων και άτυπων ευκαιριών για απόκτηση και βελτίωση δεξιοτήτων 
- Να βελτιώσει τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα 
- Να επεκτείνει την παροχή ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, για να βελτιώσουν τον αλφαβητισμό και τις ψηφιακές τους ικανότητες 
- Να προοδεύσει προς υψηλότερα προσόντα 
- Να προσελκύσει ενήλικες που δεν θα συμμετείχαν σε άλλες μορφές μάθησης 
- Να βελτιώσει τα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης 
- Να προσεγγίσει άτομα που συνήθως δεν συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή κατάρτιση 
- Να προωθήσει την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό στη Διά Βίου Μάθηση για την αύξηση κοινών αξιών, ιδίως κατά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ομάδες - στόχοι

Άμεσες ομάδες-στόχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Εργοδότες και Διευθυντές Προσωπικού και Ανθρώπινου Δυναμικού, που συνήθως προσφέρουν εκπαίδευση σε εργαζόμενους σε στοιχειώδη επαγγέλματα. Αυτή η κύρια ομάδα-στόχος θα λάβει εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στους ενήλικες που εργάζονται σε Στοιχειώδη Επαγγέλματα (σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης ESCO). 

Έμμεσες ομάδες-στόχοι: Εργαζόμενοι με περιορισμένες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες, Ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα της Απασχόλησης και της ΕΕΚ, Οργανισμοί που σχετίζονται με τον τομέα της απασχόλησης στοιχειώδους επιπέδου.

Καινοτομία

Το έργο DIGITAL GURU
- Εισάγει μια καινοτόμο μαθησιακή πορεία, δηλ. ψηφιακές εργαστηριακές τάξεις και διαδικτυακό περιβάλλον για εργοδότες και υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού παρέχοντάς τους εργαλεία για να εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους τους σε Στοιχειώδη επαγγέλματα στον ψηφιακό γραμματισμό.
- Προτείνει τη χρήση μιας εργαλειοθήκης ως μέθοδο υποστήριξης των εργαζομένων σε στοιχειώδη επαγγέλματα ώστε να βελτιωθούν επαγγελματικά και προσωπικά.
- Στοχεύει να συμβάλλει στη διαμόρφωση δυνητικών εκπαιδευτών που αναζητούν νέες ευκαιρίες στα στοιχειώδη επαγγέλματα, βοηθώντας τους να γίνουν πάροχοι κατάρτισης στον ψηφιακό γραμματισμό, σε εργαζόμενους που δεν θα αποκτούσαν διαφορετικά αυτές τις νέες δεξιότητες.
Search